Nacionalno preverjanje znanja

Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljevanju: nacionalno preverjanje znanja – NPZ).

Z dnem uveljavitve Pravilnika o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 30/13) je ob koncu drugega obdobja NPZ obezen za vse učence. Učenci opravljajo preverjanje iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za vse učence obvezno. Osnovna šola po predpisanem postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci izvede NPZ iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda ter po predhodni pridobitvi mnenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje izbere največ štiri predmete, iz katerih se bo v tekočem šolskem letu izvedlo NPZ.

Izbrani predmet, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole Cirila Kosmača Piran opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2020/2021 je BIOLOGIJA.

Podrobne informacije za učence in starše za šolsko leto 2020/21 so objavljene na spletnih straneh RIC-a:

(Visited 189 times, 1 visits today)
Dostopnost